رضا کلانتریان

رییس هیات مدیره

مشاهده اطلاعات بیشتر

امیر   حسینی کلورزی

نایب رییس هیات مدیره

مشاهده اطلاعات بیشتر

مسعود قربانی

خزانه دار انجمن

مشاهده اطلاعات بیشتر

فریدون پرهام

عضو اصلی هیات مدیره

مشاهده اطلاعات بیشتر

داریوش دانیالی

عضو اصلی هیات مدیره

مشاهده اطلاعات بیشتر

فاضل کعب عمیر

عضو اصلی هیات مدیره

مشاهده اطلاعات بیشتر

تیمور محمدی منش

عضو اصلی هیات مدیره

مشاهده اطلاعات بیشتر

عبدالجلیل پورشب

عضو علی البدل هیات مدیره

مشاهده اطلاعات بیشتر

محمد  جهانگیری راد

بازرس اصلی انجمن

مشاهده اطلاعات بیشتر

محمدتقی محمدی

بازرس علی البدل انجمن

مشاهده اطلاعات بیشتر