رضا کلانتریان

◄کارشناسی ارشد جوشکاری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشجوی دکترای مدیریت

◄ مدیر عامل موسسه گسترش علم و فن جوش

مشاهده اطلاعات بیشتر

امیر   حسینی کلورزی

◄کارشناسی ارشد مهندسی مواداز دانشگاه شیراز- دانشجوی دکترای مدیریت

◄ مدیر پایگاه علمی مهندسی جوش

مشاهده اطلاعات بیشتر

داریوش دانیالی

◄کارشناسی ارشد جوشکاری از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

◄ مدیر عامل شرکت چکاد صنعت فولاد

مشاهده اطلاعات بیشتر