به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجرای آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط، انجمن صنفی کارگری مهندسین جوش استان خوزستان (WESK)تشکیل گردیده است . هدف این انجمن حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي متخصصین جوش، همزمان با تلاش در جهت افزایش بهره وری  تولید و دستیابی به کیفیت مناسب محصول در صنایع  استان خوزستان می باشد که از طریق وظایف تعیین شده در اساسنامه این انجمن  قابل پیگیری است.