دکتر رضا دهملایی

دکترای جوشکاری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران


دکتر میثم زرچی

دکتری مهندسی مواد

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول


دکتر مهدی عزیزیه

دکترای جوشکاری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز


دکتر علی فرزادی

دکترای جوشکاری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر


مهندس نورالدین ولی اللهی

مهندسی مکانیک، فوق لیسانس مدیریت

مدیر واحد بازرسی و خدمات فنی شرکت فولاد خوزستان