مراحل ثبت نام:

ثبت نام در انجمن مهندسین جوش خوزستان در دو مرحله به شرح ذیل انجام میگیرد:

مرحله اول -  تکمیل و ارسال اطلاعات لازم در فرم "درخواست عضویت " . در فرم درخواست عضویت مدارک زیر باید اسکن و ارسال شود :

1.  گواهی اشتغال بکار خطاب به انجمن مهندسین جوش استان خوزستان ، در مشاغل مرتبط با جوش و بازرسی فنی از قبیل : مهندس جوش، بازرس جوش، بازرس فنی ،صنايع فلزي ،كنترل خط توليد و برشكاري، آماده سازي جوش، كنترل  فني انواع فرايندهاي برش و بازرسي فني جوش

2.     آخرین مدرک تحصیلی

3.     شناسنامه

4.     کارت ملی

5.     عکس پرسنلی

6.     فیش بانکی واریزی به مبلغ 1،500،000 ریال(یکصدو پنجاه هزارتومان)

 

مرحله دوم - تحویل یا ارسال مدارک زیر به دفتر انجمن پس از ارسال فرم فوق :

1.     اصل و کپی گواهی اشتغال بکار

2.     دو قطعه عکس پرسنلی 3x4

3.     اصل فیش بانکی

 

مشخصات حساب بانکی

شماره حساب : 1 / 4155221 / 352  بانک رسالت

شماره کارت : 5041721510013452

به نام : انجمن صنفی کارگری مهندسین جوش استان خوزستان