انجمن دارای دو نوع عضویت به شرح زیر می باشد:

الف-شرایط عضویت پیوسته( دارای حق رای در مجامع عمومی انجمن )

1.  شاغلین در صنعت دارای عناوین شغلی مرتبط با مهندسی و بازرسی جوش از قبیل : مهندس جوش، بازرس جوش، کنترل خط تولید و برشکاری ، آماده سازی جوش ، صنایع فلزی ، کنترل فنی انواع فرایندهای برش و بازرسی فنی جوش

2.     دارای مدرک تحصیلی در مقطع کاردانی فنی و یا بالاتر  مورد تایید وزارت علوم

3.     پرداخت ورودی به مبلغ 500،000 ریال

4.     پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 1،000،000 ریال

ب-شرایط عضویت وابسته(فاقد حق رای در مجامع عمومی انجمن) :

اساتید دانشگاه، مدیران، متخصصین و شاغلین برجسته مرتبط با صنعت جوش و دانشجویان