اهداف و وظایف انجمن

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجرای آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط، انجمن صنفی کارگری مهندسین جوش استان خوزستان (WESK)تشکیل گردیده است . هدف این انجمن حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي متخصصین جوش، همزمان با تلاش در جهت افزایش بهره وری  تولید و دستیابی به کیفیت مناسب محصول در صنایع  استان خوزستان می باشد که از طریق وظایف تعیین شده در اساسنامه این انجمن  قابل پیگیری است. رئوس این وظایف عبارت است از :

1-     ارتقای مهارت و دانش فنی اعضا

2-     ارتباط با ادارات، شرکت ها و و مراکز دولتی و خصوصی در راستای حفظ و تامین منافع اعضا

3-     ایفای نقش مؤثر و قبول مسئولیت در جهت افزایش بهره وری و کیفیت تولید

4-     تدوین و ویرایش استانداردهای مرتبط با استفاده از توان تخصصی اعضا

5-     بهبود سطح ایمنی و سلامت شاغلین و رعایت الزامات زیست محیطی

6-     ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی متخصصین به منظور برنامه ریزهای آموزشی و اشتغال

7-    همکاری با مراکز علمی و  پژوهشی ، انجمن ها و کانون های علمی و صنفی مرتبط