فرم پیش ثبت نام دوره/سمینار آموزشی

لطفا مشخصات فرم را به دقت و به طور کامل تکمیل نمایید

عنوان دوره/سمینار

مشخصات فردی

مشخصات شغلی

مشخصات واریزی

مدارک مورد نیاز

لطفا مدارک زیر را در هنگام حضور در کلاس به همراه آورده و تحویل دبیرخانه دهید

تصویر مدرک شناسایی -شناسنامه/کارت ملی
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
اصل نامه معرفی-درصورت ثبت نام از طرف سازمان
تصویر پروانه تایید صلاحیت -درصورت وجود
دو قطعه عکس پرسنلی 4 × 3