نتایج انتخابات هیئت مدیره کانون مهندسین جوش کشور

نتایج انتخابات هیئت مدیره کانون مهندسین جوش کشور 


به منظور تعیین مسئولین کانون مهندسین جوش کشور، انتخابات هیئت مدیره در تاریخ ۹۵/۶/۱۱ ،طبق مقرارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور بازرس کانون، در تهران برگزار گردید. دراین جلسه قبل از اخذ آراء ، وظایف مسئولین کانون طبق اساسنامه یادآور شد  و نظرات حاضرین استماع گردید. مسئولین جدید کانون ، که طبق ضوابط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی گردیدند، به شرح زیر می باشند:
رییس هیئت مدیره:  رضا کلانتریان
نایب رییس: مهرداد کرمی
خزانه دار: رضا تقوی
سایر اعضای هیئت مدیره : کامران نیکبین،محمد رزازی،هادی امانی نیا، کاظم خلیلی
بازرس: علیرضا عباسی